Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Phạm Thanh Hải
Danh sách phòng thi trình bày giải pháp GVCN lớp giỏi ngày 21/3/2021 (có điều chỉnh vị trí phòng thi số 7, 8)
Danh sách phòng thi trình bày giải pháp GVCN lớp giỏi (xem tại đây); Sơ đồ phòng thi (xem tại đây)