Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
TruongTHPTNguyenDuDx
Bộ Giáo dục đề nghị xây dựng Luật Nhà giáo

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra 5 nhóm chính sách trong Luật Nhà giáo, trong đó luật hóa các chế độ đãi ngộ, tôn vinh, khen thưởng để khuyến khích người giỏi.

Theo dự thảo đề nghị xây dựng Luật Nhà giáo được Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Chính phủ hôm 14/10, trong giai đoạn 2010-2021, các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành gần 200 văn bản liên quan đến đội ngũ nhà giáo. Nhưng tổng kết, đối chiếu với nhu cầu thực tế cho thấy có những tồn tại, hạn chế lớn, tác động cơ bản đến tương lai của nền giáo dục Việt Nam. Việc xây dựng Luật Nhà giáo nhằm luật hóa các quan điểm của Đảng và Nhà nước về nhà giáo, nhất là quan điểm "Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu", nhà giáo "giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục".

Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng luật này vừa là sự kế thừa, hoàn thiện các quy định về nhà giáo trong Luật Giáo dục, vừa bổ sung, phát triển hóa các quy định của pháp luật hiện hành về nhà giáo; rà soát, sửa đổi, bổ sung những quy định đã phát sinh hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục.

Học sinh lớp 1, trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP HCM, trong ngày đầu đến trường hôm 22/8. Ảnh: Quỳnh Trần

Giáo viên và học sinh lớp 1, trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP HCM, trong ngày đầu đến trường hôm 22/8. Ảnh: Quỳnh Trần

Ngoài ra, luật sẽ kiến tạo một số chính sách mới để thu hút, phát triển đội ngũ nhà giáo để đáp ứng các yêu cầu trong bối cảnh hiện nay.

Có 5 nhóm chính sách trong đề nghị xây dựng Luật Nhà giáo gồm: Định danh, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quyền và nghĩa vụ nhà giáo; Tuyển dụng, sử dụng, quản lý nhà giáo; Quy hoạch, đào tạo, phát triển nghề nghiệp nhà giáo; Đãi ngộ, tôn vinh nhà giáo và Quản lý nhà nước về nhà giáo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất trình dự án Luật Nhà giáo tại kỳ họp thứ năm của Quốc hội khóa XV (tháng 5/2024), trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ sáu của Quốc hội khóa XV (tháng 10/2024). Thời gian luật có hiệu lực dự kiến từ 1/7/2025.

Hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo hiện chịu chi phối của một số luật như Luật Viên chức 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2018, Luật tổ chức chính phủ năm 2015, Luật công đoàn 2012, Bộ luật lao động 2019, Luật Bảo hiểm xã hội 2014.