Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Phạm Thanh Hải
THÔNG BÁO Về việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết, Chỉ thị của tỉnh Bình Phước
Thông báo (xem tại đây);  Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị (xem tại đây); Kết luận số 48-KL/TW (xem tại đây); Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 03/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (xem tại đây) và Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 6/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Phước (xem tại đây); Công văn số 222-CV/BTGTU ngày 22/11/2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy (xem tại đây); Công văn số 974-CV/TU ngày 23/11/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ Đồng Xoài (xem tại đây)