Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Phạm Thanh Hải
Kế hoạch Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2023
Lưu ý: Các phụ lục biểu mẫu và hướng dẫn gửi qua nhóm zalo chi bộ
Xem tại đây