Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thông báo điểm thi TS 10 và hướng dẫn phúc khảo.

Điểm thi tải tại đây.

Hướng dẫn phúc khảo tại đây.